Privacy - Onze algemeen beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens

ELS Belgium NV (verder “Larcier” of “wij”) neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig.

De verantwoordelijke voor de verwerking is ELS Belgium NV, ingeschreven in de Kruisputbank voor Ondernemingen onder nr.0436.181.878, met zetel te 1000 Brussel, Hoogstraat 139, bus 6.

Zij verbindt zich ertoe de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer na te leven inzake de verwerking van persoonsgegevens. Deze wet kunt u online raadplegen op de site http://www.privacycommission.be.

Voor alle vragen omtrent deze verklaring en het beleid op het vlak van gegevensverwerking kan u steeds contact opnemen met onze klantendienst. Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen, kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer verzamelt en verwerkt Larcier gegevens?

Larcier verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u zich bij ons abonneert op een (papieren dan wel elektronische) adviesbrief, wanneer u een boek of dossier bestelt, wanneer u zich inschrijft voor een seminarie of studiedag, wanneer u zich inschrijft op ons gratis e-zine of wanneer u op enige andere wijze met ons contact opneemt.
In bepaalde gevallen verwerkt Larcier ook gegevens die het verkrijgt van derde partijen, met de bedoeling u interessante aanbiedingen voor te stellen. Voor zover Larcier het klantenbeheer gemeenschappelijk voert met commerciële entiteiten, worden de gegevens van klanten door beide uitgeverijen verwerkt en tussen hen uitgewisseld.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt Larcier?

Het gaat over de gegevens die u ons daarbij meedeelt, zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer, alsook de gegevens over uw abonnementen, bestellingen, inschrijvingen.
Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer u onze papieren formulieren invult als wanneer u dat elektronisch doet. Bij het eventuele bezoek aan onze website worden er cookies gebruikt, waarover u meer informatie kan vinden in ons beleid inzake cookies.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Larcier gegevens?

De gegevens die wij verzamelen, verwerken wij voor onze abonnementenadministratie, het klantenbeheer, het leveren van de producten of diensten die u aanvraagt, bestelt of waarvoor u zich inschrijft, de promotie van andere producten en diensten van Larcier, zoals promotionele aanbiedingen.
De verwerkte gegevens kunnen ook worden gebruikt om u informatie te verstrekken over producten en diensten die worden aangeboden door andere Europese ondernemingen van de groep EDITIONS LEFEBVRE SARRUT (verder “ELS”) waarvan Larcier deel uitmaakt en waarvan op verzoek een overzicht kan worden bekomen. Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

Wat zijn de grondslagen voor de verzameling en verwerking van gegevens door Larcier?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw abonnement, bestelling en/of inschrijving. Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen. De verwerking kan ook gebaseerd zijn op de toestemming die u ons bezorgt, met name door uw gegevens via de website in te vullen of aan ons te bezorgen.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden door Larcier en, waar toepasselijk, gezamenlijk met commerciële entiteiten hoofdzakelijk intern verwerkt. Verder kunnen uw gegevens, behoudens verzet van uw kant, worden gedeeld met de andere Europese ondernemingen van de groep EDITIONS LEFEBVRE SARRUT waar Larcier deel van uitmaakt.
Het is mogelijk dat wij voor bepaalde punctuele diensten een beroep doen op derden. Dan is het mogelijk dat uw gegevens aan deze derden worden bezorgd, maar enkel voor de betreffende dienst en steeds onder controle van Larcier. Soms zijn wij ook verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.
Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen (buiten de Europese Unie) of internationale organisaties.

Uw rechten

U kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door Larcier voor direct marketingdoeleinden. Wenst u niet op de hoogte te worden gehouden van de aanbiedingen van Larcier, kan u eveneens contact opnemen met onze Klantendienst. U kan daarbij steeds aangeven of uw verzet betrekking heeft op Larcier of commerciële entiteiten dan wel beide uitgeverijen.
Tevens kan u zich ertegen verzetten dat Larcier uw gegevens meedeelt aan de andere Europese ondernemingen van EDITIONS LEFEBVRE SARRUT.

U kan steeds de gegevens die wij over u verwerken, inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij onze Klantendienst, met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Wijzigingen

Larcier behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.